Szukaj

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy należy do Nanuszka Art Studio Karolina Kubikowska-Janas zarejestrowaną w Warszawie, kod pocztowy 00-681 ul. Hoża 51, NIP 5252707925, REGON 367080730, tel.: 736 623 879 , z siedzibą mieszczącą się w Warszawie, kod pocztowy 00-681 ul. Hoża 51. zwany dlaje WŁAŚCICELEM, a obsługiwany jest przez firmę AnCraft Anna Seidler NIP 5251456355, zarejestrowaną w 01-728 Warszawa, Powązkowska 68 lok106 z siedzibą w Karolew 51, 99-416, zwanym dalej SPRZEDAWCĄ.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

4. Definicje:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d. KLIENT, KUPUJĄCY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

h. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

j. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://karolinakubikowska.pl/

k. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – fAnCraft Anna Seidler NIP 5251456355, zarejestrowaną w 01-728 Warszawa, Powązkowska 68 lok106 z siedzibą w Karolew 51, 99-416 adres poczty elektronicznej: k.kubikowska.art@gmail.com

l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

p. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w pkt 3d niniejszego paragrafu, polegają na:

a) prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez uzupełnienie i wybór danych na stronie Sklepu,

c) prowadzeniu Newslettera.

5. Wypełnienie formularza rejestracji na stronie sklepu oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

§II. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu

4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmieniane lub anulowane do momentu wysyłki towaru, o czym Kupujący informowany jest za pomocą wiadomości elektronicznej lub telefonicznie.

6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania do Kupującego) wynosi 2-3 dni robocze.

7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.

8. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może:

a) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, w zależności od możliwości realizacji złożonego zamówienia (zazwyczaj do 72 godzin),

b) wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, obejmującą tylko te towary, które są na stanie magazynu Sklepu internetowego, a w przypadku wcześniejszej wpłaty pieniędzy żądać zwrotu za świadczenie nienależne,

c) odstąpić od umowy, a w przypadku wpłaty pieniędzy żądać ich zwrotu w całości.

d) Sklep internetowy zobowiązany jest zwrócić należną kwotę w sposób ustalony przez obie strony

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§III. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon i/lub faktura VAT.

3. Kupujący nie będący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: Idea Bank 62 1950 0001 2006 0040 2766 0001

b) płatność internetowa za pomocą systemu płatności Tpay; Krajowy Integrator Płatności S.A.; ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań; NIP: 7773061579; REGON: 300878437; KRS: 0000412357

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4a niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania całości kwoty za towar na koncie Sprzedawcy.

7. W przypadku sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4a niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4b niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

§IV. DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) wysyłka kurierska,

b) wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym zagraniczna)

c) wysyłka do paczkomatu (Inpost)

2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

PLIKI ELEKTRONICZNE

1. Realizacja zamówienia zawierającego plik elektroniczny rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania płatności na koncie Sklepu, o czym klient informowany jest stosownym e-mailem

2. Pliki elektroniczne dostarczane są do klienta bezpłatnie. Zamówienie, zawierające pliki elektroniczne nie może zawierać innych produktów z oferty sklepu – te trzeba zamówić oddzielnie.

3. Za pliki elektroniczne płatności można dokonać sposobami wymienionymi w §3 pkt 4 b. Zamówienia nieopłacone po upływie 5 dni będą automatycznie anulowane. Płatność przy odbiorze jest w tej sytuacji niemożliwa.

4. Po wysłaniu przez Sklep potwierdzenia o otrzymaniu płatności , najpóźniej do 12 godzin, wysyłany jest kolejny e-mail do klienta z informacją o sposobie pobrania pliku

§5. GWARANCJA

1. Niektóre Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela– w zależności od konkretnego Produktu – producent bądź Sprzedawca.

2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami (w większości gier oraz programów multimedialnych w większości gier oraz programów multimedialnych).

4. Żeby skorzystać z gwarancji niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu (paragonu lub faktury).

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§6. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji, procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. Do reklamowanego Produktu należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.

3. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

4. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. Dotyczy to w szczególności nieznacznych różnic wynikających z ustawień monitora.

5. Przed zwróceniem towaru zaleca się Kupującemu kontakt z Biurem Obsługi Klienta celem ustalenia szczegółów reklamacji. Zapis ten dotyczy w szczególności zwrotów nadpłaty za pośrednictwem przekazu pocztowego.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

7. Pliki elektroniczne podlegają reklamacji w przypadku:

a) pobrany plik jest uszkodzony

b) pobrany plik nie zgadza się z zamówionym produktem

b) pobrany plik jest niekompletny (nie dotyczy braku okładki)

8. Szczegłówye informacje dotyczące reklamacji i ich skłądania znajdują się na odrbęnej stronie TUTAJ

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w powyższym punkcie,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie. Wzór oświadczenia znajduje się na odwrotnej stronie dokumentu sprzedaży.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w sposób określony w druku odstąpienia od umowy . Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i utrudnienia powstałe wskutek blokowania możliwości korzystania z usług poczty elektronicznej przez administratora serwerów, jak również usuwania i blokowania wiadomości e-mail przez programy użytkowane przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nie stanowią natomiast oferty.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2021

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów